TITLE

DESCRIPTION

КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение „Надежда – ЦРД” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията работи за насърчаване и подпомагане развитието на деца, младежи и възрастни в областта на образованието, културата, науката, социалните и общественополезни дейности.

ОЩЕ...

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Сдружение „Надежда – ЦРД” активно участва с проекти по регионални, национални и международни програми с цел подпомагане развитието на деца, младежи и възрастни в областта на образованието, културата, науката, социалните и общественополезните дейности.

ОЩЕ...

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

София, район Ботунец
01.05.2010 - 15.07.2010
Столичен център за работа с деца
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
София, район Ботунец
01.05.2011 - 15.07.2011
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
Област Велико Търново
01.10.2011 - 31.12.2012
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
София, Столична община
05.10.2009 - 04.08.2010
Столичен център за работа с деца
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ

София, Галерия ОКИ „Надежда”.
01.03.2018 - 23.03.2018
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union