ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ

Социален проект

Част от социалната дейност на Сдружение „Надежда – ЦРД” е работата по социално-насочени проекти. В края на 2009г. Сдружение „Надежда – ЦРД” подготви проектно предложение „Интеграция без граници” с партньорската подкрепа на Фондация „Милениум”, Шуменски университет, СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени, СОУ „Филип Сакеларевич” – гр. Свищов, СОУ „Ангел Каралийчев” –  гр. Стражица, СОУ „Николай Катранов” гр. Свищов и кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1-04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В основата на проектопредложението бе заложено:

  • да се разработят индивидуални планове за развитие на идентифицираните 92 деца със СОП от район Велико Търново
  • да се организира и проведе обучение на учители и специалисти с педагогически функции от целевите партньори по проекта за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със СОП;
  • да се набавят необходимите учебно – технически средства, дидактически материали и помагала за рационално обучение и възпитания на децата и младежите със СОП;
  • да се организират и проведат мероприятия и дейности, насочени към подпомагане социализацията и интеграцията на децата и учениците със СОП.

Реализацията на проектно-предложението има за цел постигане на пълна социална и образователна интеграция на децата със специални образователни потребности от област Велико Търново.

Сдружението получи одобрение за реализирането на проекта „Интеграция без граници” в средата на 2011г. и създаде организация за негово изпълнение. През месец ноември ще бъде поставено началото на проекта.

Финансираща програма

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Водеща организация

Сдружение „Надежда – ЦРД”

Място на провеждане

Област Велико Търново

Период на провеждане

01.10.2011 - 31.12.2012

Партньори

Шуменски университет, гр. Шумен
Фондация „Милениум”- гр. Велико Търново
Средно общообразователно училище „Бачо Киро”, гр. Павликени
Основно училище „Филип Сакелариевич”, гр. Свищов
Средно общообразователно училище „Ангел Каралийчев”, гр. Стражица
Средно общообразователно училище „Николай Катранов”, гр. Свищов
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union