Училище за свободното време

Образователен проект

Проектът „Училище за свободното време” има за цел да създаде възможности за осмисляне на свободното време на децата.

В проекта ще се включат общо 1500 деца от първи до дванадесети клас, които посещават дейностите на Столичен център за работа с деца и  ученици от училищата – партньори по проекта.

Дейностите включват разработване на методология за извънкласни и  извънучилищни дейности и на програми за модернизация, усъвършенстване и допълване на учебния процес чрез по-пълното включване на децата в извънкласни и извънучилищни дейности.

Програмите  ще бъдат реализирани на практика чрез създаване на клубове по интереси: «Танцово изкуство», «Театрално изкуство», «Музикални таланти – вокално пеене»; «Музикални таланти – инструменталисти», «Изобразително изкуство»; «Приложно изкуство», «Творчески  клубове»; «Исторически пътешественик»; «Екология»;  «Уеб дизайн»; «Операторско майсторство», «Фотография», «Авио и корабен моделизъм», «Спорт», «Цирково изкуство» и организиране на летен и скаутски лагери.

По проекта са предвидени различни изяви на клубовете – концерти, спектакли, изложби, състезания, в които децата ще намерят своята творческа и личностна реализация. За всички деца ще се осигурят материали за работа, костюми и разбира се награди и грамоти.

Реализацията на проекта „Училище за свободното време” ще окаже трайно положително въздействие върху учениците, които ще имат възможност да се развиват според своите индивидуални интереси, да обогатят знанията и уменията си в различни области и да участват пълноценно в извънучебния процес.

В периода октомври 2009 – август 2010г. Сдружение „Надежда – ЦРД” беше партньор на Столичен център за работа с деца, 54 СОУ „Свети Иван Рилски”  и 102 ОУ „Панайот Волов” в реализацията на проект „Училище за свободното време”. При успешното завършване на проекта бяха отчетени следните качествени и количествени индикатори:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ

ученика участвали в различни извънкласни дейности

работещи клуба по интереси

учебни програми

интернет страница

проведени пресконференции

публикации в пресата

информационни брошури

информационни плаката

сборника с добри практики

информационни табели

интервюта по радио

репортажа по телевизии

КАЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ

  • създаден устойчив механизъм за провеждане на извънкласни и извънучилищни форми на обучение; Децата създадоха траен навик за организиране на свободното си време в извънучилищни форми на работа – клубове по интереси;
  • създадени и работещи клубове и кръжоци по интереси;
  • отговаряне на потребностите на децата чрез включването им в различни клубове по интереси; бяха създадени 17 основни клуба по интереси, в които децата изявиха своите творчески качества и намериха поле за личностна изява
  • степен на положителна промяна на общо училищния живот; бе установена положителна промяна в училищния живот; всяка предстояща изява беше голямо емоционално преживяване както за децата от клубовете, така и за техните съученици и родители;
  • устойчивост на местните партньорства за бъдеща работа с децата и младите хора от училищата; в следствие съвместната работа на Столичен център за работа с деца и партньорските организации се породиха идеи за нови съвместни проекти; бяха привлечени нови партньори, които оцениха работата по проект „Училище за свободното време” и проявиха интерес за бъдеща съвместна работа.
  • степен на техническа и методическа обезпеченост за ефективно осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности; по проекта се закупи техническо оборудване, което обезпечи работата на специфични клубове като „Операторско майсторство”, „Режисура” и „Фотография”; бяха изработени 30 учебни програми, които могат да бъдат прилагани при работата с децата в извънучилищни клубове по интереси.
  • оценка за цялостния принос на проекта за подобряване на достъпа до образование и обучение; чрез осъществяването дейността на проекта се повиши авторитета на учебните заведения като се доказа пред децата, родителите, учителите и цялата общественост големите възможности на съвместната работа по проекти от такава величина.

Снимки от събитието

Финансираща програма

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Водеща организация

Столичен център за работа с деца

Място на провеждане

София, Столична община

Период на провеждане

05.10.2009 - 04.08.2010

Партньори

Сдружение „Надежда – ЦРД”
54 СОУ „Свети Иван Рилски”
102 ОУ „Панайот Волов”

Неформални партньори

15 СОУ „Адам Мицкевич”
101 СОУ „Бачо Киро”
141 ОУ „Народни будители”
137 СОУ „Ангел Кънчев”
107 ОУ „Хан Крум”
Средно общообразователно училище „Николай Катранов”, гр. Свищов
142 ОУ с РЧО „Веселин Ханчев”
Първа английска езикова гимназия
ЧОУ „ВЕДА”
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union