Share and Link Education and Practice

Семинар, Озолнеки, Латвия

Как да направите ученето по-ефективно? Как да включвате неформалните образователни методи във формалното образование? Отговорите на тези въпроси търсеха 25 младежки работници, представители на различни образователни институции и неправителствени организация от шест държави – Латвия, Австрия, България, Румъния, Словения и Турция в рамките на проекта “Share and Link Education and Practice” ( No 2017-1-LV02-KA105-001601). Те обсъдиха различни атрактивни начини за използване на методите на неформално образование  в работата с млади хора.

Семинарът се проведе в Озолнеки, Латвия, в периода между 8 и 15 юли 2017г.

“Методите за неформално учене са особено полезни за учителите, класните ръководители за формирането на класа/групата като екип, който работи заедно за една цел – успешно учене. Тези методи могат и трябва да се използват за изграждането на позитивен  и подкрепящ микроклимат в него и за да мотивира младите хора да се учат и да бъдат активна движеща сила в учебния процес “, казва Маркус Врецер, от Австрия, един от обучителите в семинара.

“Неформалното образование е изключително ефективно за изграждането на практически умения, ценности и нагласи. В неформалното образование никой не получава оценка, а вместо това съществува непрекъснат процес на себеоценка и обратна връзка” от останалите участници”, добавя другият обучител по време на семинара: Кармен Марку от Румъния.

В допълнение към ръководените атрактивни и съдържателни дискусии между участниците, те имаха възможност да се срещнат с местни организации, експерти и младежки работници. Те посетиха още младежкия център в Озолнеки, участниците бяха въведени в процеса, по който младежите на Латвия учат, правят лични постижения, работят в областта на театъра. Участниците имаха и възможност да се срещнат с местната асоциация “TUVU”, за да научат защо е важно да се включи семейството в работата с деца и младежи. Гостуващият гост Анита Биржнцее – старши образователен експерт, заместник-директор на отдел “Образование, култура и спорт” в община Гълбен, проведе атрактивен уъркшоп по областта на развитието на креативните методи на образование и представи различни подходи в образованието като представи проекта “Looking at Learning” (EARSMUS +), реализиран от община Гулбене (No.2014-2-LV02-KA205-000575) за използването на елементи на Escape Room в образованието.

 

Финансираща програма

Erasmus+

Водеща организация

Ozolnieki Municipality

Място на провеждане

Ozolnieki, Latvia

Период на провеждане

08.07.2017 - 15.07.2017

Партньори

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union