TITLE

DESCRIPTION

“Nadejda CRD” Sdrujenie is a non-governmental organisation from Sofia, Bulgaria working with both children, youngsters and adults to promote cultural values and education. The aim is to encourage people to participate in clubs and activities, to develop their abilities and interests.

The NGO is registered in 1998 as a parental organisation of Center for Personal Development – Center for Arts, Culture and Education “Sofia” (successor of Sofia Municipal Children Center). Its office is situated in the main building of the Center – Nadejda branch and it’s address is: 22 Sveti Nikola Novi Str., Sofia.

Sdrujenie “Nadejda-CRD” is originally founded in 1998 as community of parents who recognized the need of extra activities and opportunities, which can develop their children’s abilities and interests. Yearly the organisation works with more than 3000 families as organises and supports club activities, concerts and performances, exhibitions, seminars and social clubs, and also takes part in national and European projects.

As a cultural, educational and social organisation “Nadejda CRD” Sdrujenie works also with youngsters with behavioural problems, people at the end of social exclusion and people with disabilities.

The organisation unites the efforts of parents in order create opportunities for enjoyable leisure time of children and young people.  Sdrujenie Najdeda-CRD raises fundings though donations, sponsorships, sales, etc in order to support the activities in Center for Arts, Education and Culture “Sofia”. Helps in organising events, festivals, participation of children and young people in different educational and cultural forums. Moreover buys materials for direct work in artistic forms, office materials, audio-visual and sound equipment.

Since the year of 2006 Sdrujenie “Nadejda-CRD” dedicates his interests in development and implementation of activities using largely non-formal educational methods and lifelong-learning education. As the non-formal learning is an extensively used in the youth field, the organisation approaches activities emphasising on building a motivation in young people’s, voluntary participation, critical thinking and civil society policies. Our organisation believes that non-formal learning provides unique learning opportunities that bring big social change in the young European population.

In the field of work with adults the organisation presents variety of educational programs, organised discussions, conferences, seminars with teachers and parents.

Management Board:

Milena Kostadinova
President of Management Board

Iskren Petkov
Member of Management Board

Rashed Rashed
Member of Management Board 

Staff:

Mariya Vladova

Snejana Milusheva

Associated expets in the field of education:

Mariyana Tafrova

Dilyana Vuchkova

Mariyana Georgieva

Yordan Tankovski

Milena Leneva

Magdalena Angelova

Tsvete Lazarova

Irina Dentcheva

Sdrujenie Nadejda-CRD gathers parents, teachers, public figures, businessmen and organisation in a direction of better inclusion, education, cultural and personal development of children and young people.

WHERE ARE WE?

CERTIFICATES

Nadejda-CRD is certified under ISO 9001:2015 for organizing public events, seminars and conferences, trainings, qualification activities and consultations, project management.

Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
В рамките на 16 часа детските учители и класните ръководители ще получат познания за успешни модели за развитие на класа/групата като общност и ще формират умения за диагностика и сплотяване на класа/групата, привличане на родителите, решаване на конфликти, работата с проблемни поведения, развитие на социални умения у децата и учениците, убеждаваща комуникация, партниране със съмишленици.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
За разлика от традиционното обучение при интерактивното обучение се променя взаимодействието между педагога и ученика: активността на педагога отстъпва място на активността на учащите се, неговата задачата се свежда до създаване на условия за развитие на техните инициативи.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Обучението се фокусира върху процеса на планиране като неизменна част от работата на учителя
Изкуства
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Фолклорният театър е форма на образование, чрез която децата и учениците се запознават с фолклорното наследство и се приобщават към културата на българския народ
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Създаване на среда за самостоятелно учене (SOLE) и развиването на уменията за учене на учениците са едни от най-важните цели, които днес всеки учител си поставя в училище.
Образование
32 академични часа
2 кредита
Присъствена
Защита на проект
Курсът е насочен към придобиване на управленски подходи в зависимост от компетентността и мотивацията на
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Програмата дава познание за причините за проблемното поведение и какви мотиви стоят зад него, както и какви са най-успешните стратегии за овладяването му.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Създаването на естетична, безопасна, мотивираща и подкрепяща среда в класната стая, е една от основните предпоставки, за да си гарантираме ефективен учебен процес.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Програмата е базирана на водещи съвременни практики в привличането на родителите, като активни партньори в образованието и израстването на детето.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
На базата на теориите за развитие на общности и правила за водене на междукултурен диалог, чрез програмата ще изследваме своите стереотипи, предразсъдъци и форми на дискриминация.
Образование
32 академични часа
2 кредита
Присъствена
Разработка
Програмата е насочена към изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса чрез изследване на различните видове стрес с фокус върху професионалния стрес и последствията от него.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Курсът е насочен към усвояване на съвременните модели и теории за ученето.
Технологии
32 академични часа
2 кредита
Присъствена
Защита на проект
Програмата е насочена към повишаване на квалификацията на педагози за използване на средства и инструменти от информационните технологии с цел подпомагане на по-ефективно използване на компютрите при рутинни задачи в тяхната дейност и при ежедневната подготовката за часовете, за разработване и изготвяне на презентации и др.
Изкуства
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Програмата е създадена с цел подпомагане на работата на млади и начинаещи хореографи за разработване на постановка на собствено хореографско произведение в различни танцови стилове.
Изкуства
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Курсът ще развие умения у учителите за използване на драматизирането като подход при работата с литературен текст. Чрез участието си в курса ще развият основни познания и умения за изграждане на малък спектакъл върху драматургичен откъс или цяла драматургична творба.
Банско, България
08.05.2018 - 16.05.2018
Сдружение "Надежда-ЦРД"
Еразъм+, КД1
Ozolnieki, Latvia
08.07.2017 - 15.07.2017
Ozolnieki Municipality
Erasmus+
Трани, Провинция Бат, Италия
12.10.2011 - 17.10.2011
Legambiente Trani
Youth In Action
Област Велико Търново
01.10.2011 - 31.12.2012
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
София, район Ботунец
01.05.2011 - 15.07.2011
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
Люксембург
09.10.2010 - 15.10.2010
Конфедерация на португалската общност в Люксембург (CCPL)
Youth In Action
София, район Ботунец
01.05.2010 - 15.07.2010
Столичен център за работа с деца
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
Бурглинстер, Люксембург
13.02.2010 - 20.02.2010
Конфедерация на португалската общност в Люксембург (CCPL)
Youth In Action
София, Столична община
05.10.2009 - 04.08.2010
Столичен център за работа с деца
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Сдружение „Надежда – ЦРД” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията работи за насърчаване и подпомагане развитието на деца, младежи и възрастни в областта на образованието, културата, науката, социалните и общественополезни дейности.

Сдружението е регистрирано през 1998г. като родителска организация, настоятелство към ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“ (правоприемник на Столичен център за работа с деца). Помещава се в сградата на Центъра, филиал „Надежда” на улица „Свети Никола Нови” 22, в гр. София.

Сдружение „Надежда ЦРД” обединява усилията на родителите за набирането на средствата и създава условия за организиране на свободното време на децата и техните семейства. Сдружението набира средства чрез дарения, спонсорство, търговска дейност и други с цел подпомагане творческите дейности на децата на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, техните изяви, организиране на празници, фестивали, участието им в различни форуми. Чрез набраните от него средства Сдружението закупува материали за работата на творческите форми, офис консумативи,  аудио-визуална техника, озвучителна техника и други.

От 2006 година Сдружението активно изпълнява проекти по различни национални и международни програми в областта на образованието, културата, изкуствата, социалните и общественополезни дейности. Сдружението целенасочено развива своята дейност с включването на неформалното образование като метод за  учене.

В областта на младежките дейности се стреми да създава условието за развитие на личностния потенциал на младите хора като развива тяхната мотивация, критично мислене, ценности на съвременното европейско общество, доброволчество, както и актуални младежки политики. Организацията вярва, че неформалното образование създава уникални възможности за обучение, които водят до социална промяна в обществото.

В областта на работа с възрастните Сдружението представя различни образователни програми, организира и провежда дискусии, конференции, семинари с учители и родители.

Управителен съвет:

Милена Костадинова
Председател на Управителния съвет

Искрен Петков
Член на Управителия съвет

Рашед Рашед
Член на Управителия съвет

Служители:

Мария Владова

Снежана Милушева

Експерти в сферата на образованието:

Марияна Тафрова

Диляна Вучкова

Марияна Георгиева

Йордан Танковски

Милена Ленева

Магдалена Ангелова

Цвете Лазарова

Ирина Денчева

Сдружение „Надежда-ЦРД“ обединява усилията на родители, педагози, общественици, бизнесмени и организации за възпитанието, образованието, културното и личностно израстване на децата и младите хора.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ?

СЕРТИФИКАТИ

Сдружение “Надежда-ЦРД” притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за организиране на публични събития, семинари и конференции, обучения, квалификационни дейности и консултации, управление на проекти.

КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение „Надежда – ЦРД” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията работи за насърчаване и подпомагане развитието на деца, младежи и възрастни в областта на образованието, културата, науката, социалните и общественополезни дейности.

ОЩЕ...

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Сдружение „Надежда – ЦРД” активно участва с проекти по регионални, национални и международни програми с цел подпомагане развитието на деца, младежи и възрастни в областта на образованието, културата, науката, социалните и общественополезните дейности.

ОЩЕ...

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

София, район Ботунец
01.05.2010 - 15.07.2010
Столичен център за работа с деца
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
София, район Ботунец
01.05.2011 - 15.07.2011
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
Област Велико Търново
01.10.2011 - 31.12.2012
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
София, Столична община
05.10.2009 - 04.08.2010
Столичен център за работа с деца
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ

София, Галерия ОКИ „Надежда”.
01.03.2018 - 23.03.2018

Сдружение ``Надежда – ЦРД``

ул. ``Свети Никола Нови`` №22

ТЕЛЕФОН/ФАКС

тел. 02/936 04 02
факс: 02/936 07 67

EM@IL

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union