ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОЛКЛОРЕН ТЕАТЪР

Фолклорният театър е форма на образование, чрез която децата и учениците се запознават с фолклорното наследство и се приобщават към културата на българския народ

Обучение на тема: ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОЛКЛОРЕН ТЕАТЪР

Кратко описание на програмата:

Фолклорният театър е форма на образование, чрез която децата и учениците се запознават с фолклорното наследство и се приобщават към културата на българския народ. Темите в програма са съобразени с възрастта на учениците като представя различни обредни цикли, както и основните правила на драматизирането. Чрез нея учителите ще разширят познанията си в областта на народната обредна система, традициите, обичаите, както и ще развият умения за включването им в рамките на учебното съдържание. Програмата се осъществява в рамките на 16 часа като присъствените са 10 часа и 6 часа разботване на индивидуална задача. Курсът завършва с представяне на разработка на драматизация на обред.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 4 теоритични часа и 12 практически часа.


Цели на програмата: 

 • Запознаване на учителя с възможностите на формата детския образователен фолклорен театър за социално и културно приобщаване на учениците към традициите и обичаите на българското население
 • Развитие на умения у учителите за ползване на средствата на театъра и богатството на българския фолклор

Курсът за квалификация на тема “Детски образователен фолклорен театър” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • учители – целодневна организация
 • учители в ЦПЛР

Методи на обучение: дискусии, работа в екипи, демонстрации, учене чрез игра, ролева игра/ симулационни игри, самостоятелна работа


Индикатори за очаквани резултати:

След приключване на обучението, участниците притежават уменията:

 • да познават богатството и символиката на обредите
 • да направят подходящ избор на обред
 • да драматизират избрания обред
 • да определят на основното му действие и действащите в него лица.

Курсът завършва с разработка на презентация.


Водещи на програмата:

Магдалена Ангелова

Цвете Лазарова

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union