УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

Обучението е насочено към изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса чрез изследване на различните видове стрес с фокус върху професионалния стрес и последствията от него.

Обучение на тема: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

Кратко описание на програмата:

Стресът оказва съществено влияние върху работоспособността, качеството на живот и способността за взимане на решения. Тренингът е насочен към изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса чрез изследване на различните видове стрес с фокус върху професионалния стрес и последствията от него. Ще се използват трудовете на Ханс Селие, психоаналитичното направление в психологията, Р. Лазарус и други прагматични школи. Учителите ще имат възможност да придобият умения как се оказва психологична подкрепа на пострадали хора и как се прави оценка на риска. Особено внимание се отделя на превенцията на професионалния стрес при учителите и професионалното прегаряне. Всеки учител или директор ще има възможността да се самооцени по скалата за професионално прегаряне. Използва се методът за оценка на Херберт Фройденбергер, която мери четирите фази на професионално прегаряне – ентусиазъм, стагнация, обезсърчаване и апатия. Ще се изследват различните реакции на стрес – физиологични, емоционални, поведенчески и когнитивни, за да се види как стресорите влияят върху целия организъм и психичен живот на човека. Голямо внимание в това обучение ще се наблегне върху защитните механизми (копинги) и как чрез използването им се подобрява качеството на живот на учителите. Учителите ще бъдат научени как да използват техники като активно слушане, умения за задаване на въпроси, емпатия, окуражаване и други за да подобрят състоянието на преживелия стрес човек.


Курсът се провежда в рамките на 32 часа и носи 2 квалификационни кредита – включва 14 теоритични часа и 18 практически часа.


Цели на програмата:

1.Обучаемите да научат какво е стрес и рекациите при стрес

2. Участниците да се научат да идентифицират различните фази на травмен и професионален стрес;

3. Да придобият умения и знания за използване на различни индивидуални и групови защитни механизми (копинги) за управление на стреса;

4. Участниците да придобият базови умения за оказване на психологична първа помощ на себе си и на свои колеги.

5.Участниците да придобият умения за оказване на психологична подкрепа чрез подобряване на екипнате комуникация и емпатия към другите.


Курсът за квалификация на тема “Управление на стреса” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • педагогически съветници, психолози
 • възпитатели в общежитие
 • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие
 • корепетитори, хореографи, треньори

Методи на обучение:

Използване на интерактивни методи на обучение – мозъчна атака, дискусия, сюжетно-ролеви игри, симулативни игри, психо-драматични етюди, използване на проективни техники, работа в малки групи, работа с казуси, споделяне на лични птреживявания; методът „Аквариум“; методите „дифузия и дебрифинг“ и други


Индикатори за очаквани резултати:

Очакваният резултат след подобно обучение е придобиване на подходящи за всеки психологически знания за самодиагностика на стрес – статус и умения за справяне със собствения стрес, както и умения за оказване на психологична подкрепа на колеги, преживели стрес. Ще се научат как да общуват щадящо един с друг, така че да намалят предпоставките за повишаване на психологическо напрежение от „лошо“ общуване. Ще могат да разпознават реакциите, които са следствие на стреса, ще могат да разпознават фазите на професионалното прегаряне и други. Ще знаят нивото на професионално прегаряне (ако има такова) и ще знаят какви мерки да предприемат.


Курсът завършва с представяне на презентация.


Водещ на програмата:

Йордан Танковски

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union