КАК ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА УЧАТ

Курсът е насочен към усвояване на съвременните модели и теории за ученето.

Обучение на тема: КАК ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА УЧАТ (ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ У ДЕЦАТА)

Кратко описание на програмата:

Уменията за учене са ключови за успеха на децата в училище и в живота. Поради различни фактори голям процент от децата не успяват да развият добри умения за учене, въпреки престоя си в образователната система. Вследствие на това усвоявате на учебния материал ги затруднява и някои от тях губят мотивация за учене и успех, дори напускат рано системата. По време на курса ще бъдат представени ключовите умения за учене и как учителят може да допринесе за развитието им. Всяко умение ще бъде подкрепено с набор от техники за развитието му. Ще бъдат представени съвременни изследователски проекти и теории за учене. Специално внимание ще се обърне на мозъчната пластичност и възможностите за наваксващо обучение при деца с пропуски в ученето. При разработването на курса са ползвани теориите за учене: конструктивизм, конективизъм, бихевиоризъм и когнитивизъм. Курсът е подходящ за учители, чиито ученици не са успели да изградят подходящи за възрастта си умения за учене, поради което срещат затруднения с усвояването на учебния материал.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата

 • Учителите да познават и могат да прилагат в практиката си съвременни теории за ученето
 • Да развият умения да прилагат стратегии за подобряване на успеха и уменията за учене у децата.
 • Да планират целенасочено време за развитие на умения за учене в своите уроци.

Курсът за квалификация на тема “Как да научим децата да учат (изграждане на умения за учене у децата)” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководители направление ИКТ
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие

Методи на обучение: Решаване на казуси и задачи; Упражнения за активно учене; Гледане на филми и лекции от известни лектори;


Индикатори за очаквани резултати:

Участниците:

 1. Ще са оценили поне 4 различни умения за учене в своите класни стаи.
 2. Ще имат конкретен план за изглаждане на умения за учене в поне един клас , в който преподават в зависимост от нуждите на класа и особеностите на предмета.

Курсът завършва с изпълнение на самостоятелна задача.


Водещ на програмата:

Марияна Георгиева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union