Театърът и неговите средства в помощ на образованието

Курсът е насочен към използване на драматизирането като подход при работата с литературен текст

Обучение на тема: ТЕАТЪРЪТ И НЕГОВИТЕ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кратко описание на програмата:

Курсът ще развие умения у учителите за използване на драматизирането като подход при работата с литературен текст. Чрез участието си в курса ще развият основни познания и умения за изграждане на малък спектакъл върху драматургичен откъс или цяла драматургична творба. По този начин училителите ще създадат среда за по-добро изучаване и разбиране на литературните произведения. Темите на курса включват: основни закони на драматургията, действен анализ, режисьорска работа, практическа работа. Курсът се провежда от професионален екип от режисьор и литератор, с богат опит в използване на театъра в извънкласна и извънучилищна среда.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата

Да даде на участниците базови познания и умения за:

– Драматизиране
– Редактиране на драматургичен текст и поставянето му на сцена – спектакъл върху творба от учебния материал
– Чрез средствата на театъра да даде възможност на учениците да усвоят по-добре изучавания материал


Курсът за квалификация на тема “Театърът и неговите средства в помощ на образованието” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • заместник-директори
 • педагогически съветници и психолози
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие
 • корепетитори, хореографи, треньори

Методи на обучение: драма техники, работа по групи, симулации, индивидуални задачи


Индикатори за очаквани резултати:

 • Усвоени базови познания за драматизация на литературен текст
 • Редактирани и драматизирани откъси от литературен текст
 • Поставен кратък откъс на сцена (спектакъл)

Курсът завършва с представяне на откъс от драматургична творба на сцена или видеозапис на такъв.


Водещи на програмата:

Магдалена Ангелова

Цвете Лазарова

Ирина Денчева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union