ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА ТАНЦОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Програмата подпомага разработването на хореографски произведения в различни танцови стилове

Обучение на тема: ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА ТАНЦОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Кратко описание на програмата:

Програмата е създадена с цел подпомагане на работата на млади и начинаещи хореографи за разработване на постановка на собствено хореографско произведение в различни танцови стилове. Подходяща е за млади хореографи , които желаят да се самоусъвършенстват и за педагози, които работят с различни възрастови групи. Базирана е на опита на световни, европейски танцови организации (IDOMeждународна Танцова Организация) изработили система 3D и 4D – синтез на основни критерии и техните компоненти за обезпечаване на по-високо ниво на танцовата постановка. Програмата включва теорeтичесно и практическо обучение, както и работа с видео материали.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата

 • Умения за практическа реализация на хореографско произведение.
 • Постановка на хореографско произведение, разглеждане на връзката сюжет-музика-хореография.
 • Композиция и усвояване на хореографски текст.
 • Търсене на стил, естетика и артистичност при изпълнението.
 • Усвояване на основи на педагогическа психология при работа с учениците (специфика на работа с различни възрастови групи)
 • Умения за овладяване на методиката на преподаване на движението. (методи)
 • Имровизация и какво трябва да знаем за нея.
 • Запознаване със стилистиката на конкретния жанр.

Курсът за квалификация на тема “Технология на създаване на танцово произведение” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие
 • корепетитори, хореографи, треньори

Методи на обучение: семинар-лекция, практическо обучение (мастър клас), работа с видео материали


Индикатори за очаквани резултати:

След приключване на обучението, участниците ще придобият знания за технологията на създаване на качествена танцова постановка в различни танцови стилове. Ще се запознаят със система за оценяване, съобразена с основните стилови изисквания. Ще придобият практическо умения чрез работа с видео материали и мастър клас на получените знания и умения.


Курсът завършва с представяне на презентация от разработено танцово произведение.


Водещи на програмата:

Мирела Бешева

Лариса Георгиева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union