САМОКОНТРОЛИРАЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ – КЛЮЧ СЪМ УСПЕШНОТО УЧЕНЕ И ЖИВЕЕНЕ

Програмата дава познание за причините за проблемното поведение и какви мотиви стоят зад него, както и какви са най-успешните стратегии за овладяването му.

Обучение на тема: САМОКОНТРОЛИРАЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ – КЛЮЧ СЪМ УСПЕШНОТО УЧЕНЕ И ЖИВЕЕНЕ

Кратко описание на програмата:

Програмата е разработена на базата на съвременни теории за ученето и поведението. Включва богат инстументариум от стратегии за управление на поведението и водене на учениците към самоконтрол в поведението, както в класната стая , така и в самостоятелния им живот. Програмата дава познание за причините за проблемното поведение и какви мотиви стоят зад него, както и какви са най-успешните стратегии за овладяването му. Базира се на теоретичните разработки на Рудолф Драйкърс, Бен Фурман, Андрю Фулър и други съвременни автори, работещи в областта на детското поведение. Фокусирана е изцяло към изграждане на умения у учители за управление на поведението, чрез развитие на самоконтрол у децата. Курсът е насочен съм учители от ДГ и училище, които биха желали да развиват у учениците си умения за самостоятелност и независим живот. Предложените стратегии в курса са съобразени с възрастовите особености на децата.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата: 

1.Познават съвременни мотивационни теории свързани с поведението на децата.

2. Ще владеят набор от стратегии за управление на поведението в класната стая и извън нея.

3. Ще познават и умеят да ползват педагогически “трикове” за управление на поведението в класната стая.


Курсът за квалификация на тема “Самоконтролиращо се поведение – ключ съм успешното учене и живеене” е насочен към учители в:

  • предучилищно образование
  • начален етап
  • прогимназиален етап
  • гимназиален етап
  • учители целодневна организация
  • директори
  • заместник-директори
  • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие
  • корепетитори, хореографи, треньори

Методи на обучение: основни методи на обучението са интерактивните. Базирани са на пряко участие в предварително моделирани или на място създадени ситуации при които чрез преживяване се достига до желано поведение от всеки участник. Чрез мозъчна атака, дискусии, ролеви и симулативни игри участниците достигат до развитие умения за превръщане на класа в общност и създаване на позитивна среда на учене и развитие.


Индикатори за очаквани резултати:

1. Разработен план за прилагането на поне една стратегия за управление на поведението в класната стая/занималнята.

2. Повишено ниво на самоконтрол на учениците в класната стая на обучените учители, измерено чрез интуитивни скали от страна на учителите.


Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Марияна Георгиева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union