Обучения по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021" на МОН

Безплатни краткосрочни обучения за педагогически специалисти

Сдружение “Надежда-ЦРД” е доставчик на краткосрочни обучения по проект

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“

по ОП НОИР.

Чрез проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021” по ОП НОИР Министерство на образованието и науката създава възможности за участие в квалификационни дейности на всички педагогически специалисти!

Участието в обученията е БЕЗПЛАТНО. Програмите се предлагат в частично-присъствена форма на обучение и са с 1 квалификационен кредит.

Регистрация за избрана програма за обучение може да направите като влезете с профила си в https://teachers.mon.bg.

Програмите на Сдружение “Надежда-ЦРД” за обучение по тематичните направления на проекта може да видите тук:

Описание: Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие


Тема 1: Как да научим децата да учат (изграждане на умения за учене у децата)

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1


Тема 2: Интерактивни методи за обучение

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Описание: Прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа


Тема 3: Как да говорим с родителите, така че да ни помогнат за децата

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изберете Сдружение Надежда-ЦРД за свой партньор!

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“ по ОП НОИР

За повече информация

За повече информация относно условията за провеждане на обучения по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018-2021” можете да се свържете с нас на имейл: nadejda.crd@abv.bg или чрез формуляра по-долу.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union