АКО ВИЕ НЯМАТЕ ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ СИ, ТЕ НЕПРЕМЕННО ИМАТ ПЛАН ЗА ВАС

Обучението се фокусира върху процеса на планиране като неизменна част от работата на учителя

Обучение на тема: АКО ВИЕ НЯМАТЕ ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ СИ, ТЕ НЕПРЕМЕННО ИМАТ ПЛАН ЗА ВАС

Кратко описание на програмата:

Планирането като неизменна част от подготовката на преподавателите, често е подценявано. Повечето от проблемите и затрудненията в класната стая могат да се преодолеят с по-добро планиране. В този курс ще разгледаме процеса на целеполагане и планиране на ниво учебна година, раздел и отделен учебен час. Ще проследим как може да вплетем цели за развиване на умения и психологически цели в учебния процес. Основни теории и модели, на които е базирана програмата, са Таксономията на Блум, понятието за активен глагол в целеполагането, Множествена интелигентност, Умения на 21-ви век, Обратно планиране, модели за планиране на урок. Обучението е базирано сугестопедията и ускореното учене (Accelerative learning). Използват се 11-стъпковият модел на ускореното учини за планиране. В практическата част, участниците по групи организират средата в учебната стая и създават план за работа със средата в собствената си класна стая. Теоретичната част ще е с продължителност 6 от предварителните он-лайн часове и 2 присъствени часа. Практическото приложение на наученото ще се осъществи в 2 часа от дистанционната част и 6 часа от присъственото обучение.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата: 

След курса участниците ще могат да:

 • Дефинират учебни цели с активни глаголи по таксономията на Блум.
 • Планират обратно година, раздел и урок за изпълнение на целите.

Курсът за квалификация на тема “Ако Вие нямате план за учениците си, те непременно имат план за Вас” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • възпитатели в общежитие
 • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • учители – целодневна организация
 • учители в ЦПЛР

Методи на обучение: работа по групи, проучване, самостоятелно планиране


Индикатори за очаквани резултати:

 • Разбити на цели ДОС по предмета за един клас за една учебна година;
 • Планиран един урок

Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Милена Ленева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union