МЕЖДУКУЛТУРИЯТ ДИАЛОГ В УЧИЛИЩЕ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕЩИ ОБЩНОСТИ

Обучението е насочено към изграждане и развитие на общности и правила за водене на междукултурен диалог

Обучение на тема: МЕЖДУКУЛТУРИЯТ ДИАЛОГ В УЧИЛИЩЕ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕЩИ ОБЩНОСТИ

Кратко описание на програмата:

Опознай хората, с които работиш. Потърси общата основа, на която да стъпите, начертайте стъпките и действайте заедно. Звучи лесно, но това е едно от най-трудните за случване неща в общности, съставени от толкова много и различни играчи, каквато е училищната. На базата на теориите за развитие на общности и правила за водене на междукултурен диалог, ще изследваме своите стереотипи, предразсъдъци и форми на дискриминация. Ще изработим модели на комуникация и поведение с родители, ученици и колеги, базирано на толерантност, ненасилствено и позитивно общуване.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 4 теоритични часа и 12 практически часа.


Цели на програмата:

След курса участниците ще могат да: Се отнасят емпатично към представителите на различни културни, общности в училище. Осъзнават уникалността и различията на децата в класната стая. Планират и работят за изграждане на общност в класа, заедно с родителите и учениците.


Курсът за квалификация на тема “Междукултурият диалог в училище и създаване на работещи общности” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • възпитатели в общежитие
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие
 • корепетитори, хореографи, треньори

Методи на обучение: решаване на казуси, симулации, ролеви игри, групови и индивидуални преживавания, учене чрез преживаване, презентиране от участниците


Индикатори за очаквани резултати:

Демонстрирани нагласи за активна работа с всеки един ученик. Демонстрирана вяра в потенциала и възможностите на ученици, родители, колеги, чрез разработени идеи и дейности за включването на всички в създаването на общност на класа.


Курсът завършва с представяне на презентация от разработено танцово произведение.


Водещ на програмата:

Милена Ленева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union