КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И GOOGLE APPS (G SUITE)

Програмата е насочена към умения за използване на средства и инструменти от информационните технологии

Обучение на тема: КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ ЗА ПЕДАГОЗИ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЛАЧНА СРЕДА GOOGLE APPS (G SUITE)

Кратко описание на програмата:

Програмата е насочена към повишаване на квалификацията на педагози за използване на средства и инструменти от информационните технологии с цел подпомагане на по-ефективно използване на компютрите при рутинни задачи в тяхната дейност и при ежедневната подготовката за часовете, за разработване и изготвяне на презентации и др. В процеса на обучение се разглеждат много полезни техники и модели за работа за основните приложения от MS Office – Word, PowerPoint и Excel. Работи се с конкретни и актуални казуси. Втората част от програма цели запознаване на педагозите с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглежда безплатната платформа G Suite (Google приложения за образованието) и приложението й в учебния процес и управлението на образователната институция. Участниците ще добият конкретни знания и умения за по-лесно да внедряване на G Suitе. За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да притежават собствен компютър. Програмата дава отговори на въпроси като това как платформите променят общуването между учители, ученици, ръководство и родители, как внедряването на платформите може да доведе до създаването на иновации в училището и положително да повлия учебния процес, как да се заместят традиционните процеси с електронни услуги. Темите в обучението дават възможност за последваща квалификация на базата на платформата; Обучението представя практически опит от внедряването на Google приложения (G suite) за образованието.


Курсът се провежда в рамките на 32 часа и носи 2 квалификационни кредита – включва 12 теоритични часа и 20 практически часа.


Цели на програмата

  • Програмата цели повишаване на компетентностите на учителите в областта на информационните технологии и по-конкретно Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, електронната платформа G Suite и неговите инструменти.
  • Програмата цели усвояването на конкретни практически задачи с използване на изучаваните информационни средства и инструменти.

Курсът за квалификация на тема “Компютърни умения за педагози и запознаване с облачна среда Google Apps (G Suite)” е насочен към учители в:

  • начален етап
  • прогимназиален етап
  • гимназиален етап
  • директори
  • заместник-директори
  • учители целодневна организация
  • ръководители направление ИКТ
  • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие

Методи на обучение:

Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на електронна платформа и инструменти и въвежда ключови знания и умения, необходими за общуването в 21 век. Всички обучаеми използват собствени електронни профили, чрез които получават 17900029 достъп до сигурна работна среда по време на цялото обучение. В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, изготвят се тестове и анкети. Обучението е центрирано около обучаемите (учителите) и поощрява изразяването на собствен опит и преобразуването му чрез новите технологии и добрите практики в образованието. Функционалността и приложението на образователните инструментите се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Програмата е организирана в теоретична и практическа част и осъществяването на ясна връзка между теория и практика. Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуряват от обучителната организация. Практическата част на обучението включва самостоятелно и подпомогнато от обучителя изпълнение на практически задачи с използване на изучаваните информационни средства и инструменти.


Индикатори за очаквани резултати:

– Усвоени основните приложения от MS Office – Word, PowerPoint и Excel.

– Решени 2 конкретни и актуални казуси.

– Усвоени най-малко 5 инструмента, част от електронната платформа G Suite


Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

За пълноценното участие в програмата, всеки от обучаемите следва да има устройство (компютър, лаптоп) с достъп до интернет.


Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Ивелина Иванова

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union