КЛАСЪТ/ ГРУПАТА – КАК ДА ГИ УПРАВЛЯВАМЕ И НАСОЧВАМЕ

Обучението се базира на теоретичните модели на известни психолози и педагози в образование за родители и развитие на човешките отношения,

Обучение на тема: КЛАСЪТ/ ГРУПАТА – КАК ДА ГИ УПРАВЛЯВАМЕ И НАСОЧВАМЕ

Кратко описание на програмата:

Обучението се базира на теоретичните модели на известни психолози и педагози в образование за родители и развитие на човешките отношения, като Бърнс Скинър, Джейкъб Морено, Рудолф Драйкърс,. В рамките на 16 часа детските учители и класните ръководители ще получат познания за успешни модели за развитие на класа/групата като общност и ще формират умения за диагностика и сплотяване на класа/групата, привличане на родителите, решаване на конфликти, работата с проблемни поведения, развитие на социални умения у децата и учениците, убеждаваща комуникация, партниране със съмишленици. Курсът е подходящ за учители и класни ръководители, желаещи да развият у децата чувство на общност и принадлежност.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата: 

1.Развитие на знания и умения у детските учители и класните ръководители за диагностика и разпознаване на процесите в класа/групата и създаване на позитивна среда на учене и израстване.

2.Утвърждаване на практики в групат/класа и с родители, създаващи чувство за общност и подкрепа, без конфликти и насилие, с уважение към личността на всяко дете.

3.Запознаване и развитие на умения у детските учители и класните ръководители за прилагане на позитивни стратегии за работа с проблемно поведение.


Курсът за квалификация на тема “Класът/ групата – как да ги управляваме и насочваме” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • учители – целодневна организация
 • учители в ЦПЛР

Методи на обучение:

Основни методи на обучението са интерактивните. Базирани са на пряко участие в предварително моделирани или на място създадени ситуации при които чрез преживяване се достига до желано поведение от всеки участник. Чрез мозъчна атака, дискусии, ролеви и симулативни игри участниците достигат до развитие умения за превръщане на групата/класа в общност и създаване на позитивна среда на учене и развитие.


Индикатори за очаквани резултати:

 • След приключване на обучението учителите и класните ръководители ще познават и ще могат да ползват модели и стратегии за управление на групата/класа и превръщането му в общност.
 • Ще разпознават симптоми на конфликти, рисково поведение, нездравословни отношения. По този начин се повишава професионалния подход към проблемите и управлението на групата/класа.
 • Учителите и класните ръководители ще имат план с набелязани дейности за превръщане на групата/класа в общност и приобщаване на родителите, както и изработена карта на институциите за подкрепа в общността.

Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Марияна Георгиева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union