КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ СЪС ЗАТВОРЕНА УСТА?

Създаване на среда за самостоятелно учене (SOLE) и развиването на уменията за учене на учениците

Обучение на тема: КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ СЪС ЗАТВОРЕНА УСТА?

Кратко описание на програмата:

Създаване на среда за самостоятелно учене (SOLE) и развиването на уменията за учене на учениците са едни от най-важните цели, които днес всеки учител си поставя в училище. 21 век изисква подготвени хора да търсят и извличат информация на нововъзникнали въпроси, на които не могат да се намерят готови отговори в Wikipedia. Самостоятелното целеполагане, търсене на информация, оценяване на източниците и успешното презентиране са сред най-важните умения на 21 век. С този курс, участниците ще се запознаят с модели за самоорганизирано учене (“Self-directed learning”, “Self-directed education” и “Self-Organized Learning Environment”). Ще изследваме и начините за включване на безплатни онлайн курсове (MOOC) в часовете. В практическата част, ще планират и разиграят поне един от форматите, за да могат уверено да го прилагат в класната стая.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата: 

След курса участниците ще могат да:

 • Създават провокативни, мотивиращи, интегриращи голямо съдържание въпроси (“Големи въпроси”).
 • Организират ефективен процес на самостоятелно учене с учениците
 • Организират работа по групи за учениците

Курсът за квалификация на тема “Как да преподаваме със затворена уста?” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • възпитатели в общежитие
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • учители – целодневна организация
 • учители в ЦПЛР

Методи на обучение: решаване на казуси и задачи; самоорганизирано учене; гледане на филми и лекции от известни лектори


Индикатори за очаквани резултати:

 • Създадени поне 10 въпроса, отговарящи на изискванията за “Големи въпроси”
 • Планирана поне първа сесия за въвеждане на самоорганизирано учене

Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Милена Ленева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union