КАК ДА ГОВОРИМ С РОДИТЕЛИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА НИ ПОМОГНАТ ЗА ДЕЦАТА

Програмата е базирана на водещи съвременни практики в привличането на родителите, като активни партньори в образованието и израстването на детето.

Обучение на тема: КАК ДА ГОВОРИМ С РОДИТЕЛИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА НИ ПОМОГНАТ ЗА ДЕЦАТА

Кратко описание на програмата:

Програмата е базирана на водещи съвременни практики в привличането на родителите, като активни партньори в образованието и израстването на детето. При разработването екипът се е водил от идеите на известни психолози и педагози в образованието за родители и развитието на човешките отношения като Томас Гордън, Карл Роджърс, Рудолф Драйкърс, Роджър Харт. Те разработват модели на ефективна комуникация възрастен –дете, учител-родител, позитивно дисциплиниране, партниране фамилна – училищна системи. В програмата се ползва наръчник от 32 обучителни сесии в помощ на учителите, които биха искали да направят Училище за родители. Той е създаден на базата но опита на Испания, Турция, Франция , Италия и България. Курсът е насочен към учители в ДГ и училище, които искат да изградят отношение на сътрудничество с родителите. Основен фокус пада върху ролята на класния ръководител и учителят в детската група за изграждане на дългосрочни отношения на доверие и съдействие с родителите.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 8 теоритични часа и 8 практически часа.


Цели на програмата

 • Участниците ще развият умения да общуват с родителите , така че да получават съдействието им за децата
 • Участниците ще могат да организират разнообразни форми за провличане на родителите в училищния живот.
 • Участниците ще познават стратегии за работа със съпротиви и негативни нагласи в общуването с родителите.

Курсът за квалификация на тема “Как да говорим с родителите, така че да ни помогнат за децата” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • директори
 • заместник-директори
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие
 • корепетитори, хореографи, треньори

Методи на обучение:

Основни методи на обучението са интерактивните. Базирани са на активното включване на всеки участник. Програмата е изградена с помощта на комбинация от различни методи, като например: експериментално учене, групова работа, екипни упражнения, ролеви игри, мозъчна атака, казуси, презентации, самоанализ, дебати. Методите дават възможност за интерактивност между обучителите и участниците и между самите участници, така че да се създаде подходяща среда за диалог. Осигуряват се тренингови материали за всички участници в обучението.


Индикатори за очаквани резултати:

След приключване на обучението, участниците притежават умения за ефективна комуникация с родителите. Ще умеят да дават и получават развиваща обратна връзка. Ще имат по-висока сензитивност за нагласите си към родителите и ролята, която изгарят те в живота на детето. Това ще се проследи през изпълнението на практическата задача, включваща организиране на различни участници в училищната общност: учители, ученици, родители.


Курсът завършва с представяне на презентация.


Водещ на програмата:

Марияна Георгиева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union