ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

За разлика от традиционното обучение при интерактивното обучение се променя взаимодействието между педагога и ученика: активността на педагога отстъпва място на активността на учащите се, неговата задачата се свежда до създаване на условия за развитие на техните инициативи.

Обучение на тема: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Кратко описание на програмата:

За разлика от традиционното обучение при интерактивното обучение се променя взаимодействието между педагога и ученика: активността на педагога отстъпва място на активността на учащите се, неговата задачата се свежда до създаване на условия за развитие на техните инициативи. В интерактивното обучение учениците получават задачи да търсят информация, за да я представят по различни начини пред група с цел по-лесното и научаване. Много важен елемент е даването на непрекъсната обратна връзка и споделяне по време и след реализиране на дадена интерактивен метод. Те освобождават обучаемия от предварителните задръжки и притеснения в обучителния процес и му дават пълна свобода на изказа и неговото участие. Защото всеки участва с емоциите и преживяванията си, което е предпоставка за социално учене и учене на добри модели от другите. Интерактивните методи на обучение изискват моделиране на жизнени ситуации, използване на ролеви игри, съвместно решаване на даден проблем. Изключва се доминирането на който и да е участник в учебния процес или на която и да е идея. Това е основа на хуманния, демократичен подход към обучението. По време на обучението се използват различни интерактивни методи.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 6 теоритични часа и 10 практически часа.


Цели на програмата: 

1.Участниците да се запознаят с философията на интерактивните обучение

2.Участниците да се научат да използват интерактивните методи в контекста на поверените им предмети

3.Обучаемите да придобият умения на добри фасилитатори като управляват съдържанието и процеса в интерактивното обучение

4.Участниците да открият своя фасилитаторски стил на работа

5. Да умеят да изготвят програми и сценарии за интерактивно обучение, което ще проведат експериментално със своите ученици в училище


Курсът за квалификация на тема “Интерактивни методи за обучение” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • възпитатели в общежитие
 • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • учители – целодневна организация
 • учители в ЦПЛР

Методи на обучение:

използване на интерактивни методи на обучение – мозъчна атака, дискусия, презентация, сюжетно- ролеви игри, симулативни игри, демонстрации, психо-драматични етюди, използване на проективни техники, анализ на образователни видеоклипове, работа в малки групи и други


Индикатори за очаквани резултати:

 • Участниците ще умеят да използват поне 50% от показаните им интерактивни методи в учебния процес
 • Ще познават и ще могат да използват различни фасилитаторски стилове в зависимост от профила на групите, които обучават, времето с което разполагат и условията, в които се намират
 • Ще могат да създават програми за интерактивни обучения и сценарии с ясно разписан времеви график, методология, роли и образователни цели

Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Йордан Танковски

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union