ДИНАМИЧНО ЛИДЕРСТВО

DESCRIPTION

Обучение на тема: ДИНАМИЧНО ЛИДЕРСТВО

Кратко описание на програмата:

Обучението е свързано с темата за ситуационното управление, където няма добри и лоши стилове на управление на хора, както няма и „родени лидери”. Определен стил на управление на хора може да бъде, както успешен, така и неуспешен. Резултатът от прилагането му зависи от конкретна ситуация, която се определя от нивото на зрялост на ръководените хора и сложността на задачата, която те трябва да осъществят. Нивото на зрялост се определя от това, каква е степента на ангажираност и компетентност на учителя да се справи с дадена задача. Зрелостта на екипа не е по принцип, а варира от конкретния организационен контекст. Така например един „директор на училище” може да има високо ниво на зрялост по отношение на планиране и администриране на образователните и административни задачи и ниско ниво на зрялост по отношение на мотивиране на педагогическия екип. Изкуството да управляваш е не просто да накараш някого да направи нещо, а да се увериш, че начина на отношение и взаимодействие с хората в екипа води до постигането на резултатите на екипа. При управлението на хората в екипа е необходимо да се намери точния баланс между това: (1) да казваш на някого какво да прави; (2) да предоставиш свобода за действие. Таненбаум и Шмидт разглеждат лидерството през призмата на седем нива на власт, които всеки лидер може да упражнява върху служителите си.


Курсът се провежда в рамките на 32 часа и носи 2 квалификационни кредита – включва 14 теоритични часа и 18 практически часа.


Цели на програмата: 

1. Участните ще придобият управленски подходи в зависимост от компетентността и мотивацията на колегите си;

2. Участниците ще осъзнаят лидерските стилове в техните училищни общности

3. Обучаемите ще се научат да използват различни мотивационни стратегии при работа с хора

4. Всеки ще научи за новите подходи в лидерството – общностно лидерство, себелидерство и други

5. Участниците ще се научат как да управляват по добре личностните си ресурси като лидери

6. Всеки обучаем ще научи своя стил на лидерство и ще се научи на по-ефективна комуникация с екипа си


Курсът за квалификация на тема “Динамично лидерство” е насочен към учители в:

 • директори
 • заместник-директори
 • ръководители направление ИКТ
 • педагогически съветници и психолози

Методи на обучение: педагогически и психологически тренинги, практикуми, лектории, ситуационни игри, интерактивни задачи


Индикатори за очаквани резултати:

 • Всеки участник ще умее да прави оценка на досегашните си практики при управление на хора;
 • Ще съумее да определи своя лидерски стил на управление, според ситуациите, сложността на задачите и нивото на компетентност на колегите си
 • Ще могат лесно да различават управленски –мотивационни стратегии за работа с хора
 • Ще придобият по-ефективни умения за управление на своя екип
 • Ще знаят как да създават партньорства с колегите си;
 • Ще знаят как да правят превенция на професионалното прегаряне на колегите си
 • Ще могат да управляват по-добре времето и ресурсите си (себелидерство)

Курсът завършва със защита на проект.


Водещ на програмата:

Йордан Танковски

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union