ИЗГРАЖДАНЕ НА ВДЪХНОВЯВАЩА ЗА УЧЕНЕ СРЕДА

Създаването на естетична, безопасна, мотивираща и подкрепяща среда в класната стая, е една от основните предпоставки, за да си гарантираме ефективен учебен процес.

Обучение на тема: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВДЪХНОВЯВАЩА ЗА УЧЕНЕ СРЕДА

Кратко описание на програмата:

Средата е още един учител в класната стая. Създаването на естетична, безопасна, мотивираща и подкрепяща среда в класната стая, е една от основните предпоставки, за да си гарантираме ефективен учебен процес. Курсът работи за развиването на нагласи за включване на средата планирано и ефективно в обучителния процес. Създава навици за интегриране на елементите на средата във всеки учебен час и всяка учебна дейност. Представят се основни принципи за изграждане на средата – златно сечение, работа с цветове. Засягат се мотивационните процеси, базирани на организираната среда. Обучението е базирано на разбирането за влиянието на средата в сугестопедията и ускореното учене (Accelerative learning). Използват се стандартите на ICAL за средата. В практическата част, участниците по групи организират средата в учебната стая и създават план за работа със средата в собствената си класна стая. Общ брой на часовете – 16. От тях 8 в предварителна работа с онлайн базирани материали и като 4 от тях са за теоретична подготовка и 4 за засилена работа на практика.


Курсът се провежда в рамките на 16 часа и носи 1 квалификационен кредит – включва 4 теоритични часа и 12 практически часа.


Цели на програмата: 

Участниците ще могат да:

 • Използват активно средата в задачи, упражнения и проекти, свързани с учебния предмет.
 • Определят и разпознавапт принципите на Златното сечение.
 • Познават основните начини за влияние на средата и ги управляват.

Курсът за квалификация на тема “Изграждане на вдъхновяваща за учене среда” е насочен към учители в:

 • предучилищно образование
 • начален етап
 • прогимназиален етап
 • гимназиален етап
 • учители целодневна организация
 • директори
 • заместник-директори
 • ръководител направление ИКТ
 • възпитатели в общежитие
 • учители в центрове за подкрепа за личностно развитие

Методи на обучение: интерактивна презентация, учене чрез преживяване, ролеви игри, сугестопедия


Индикатори за очаквани резултати:

Участниците:

 • Ще са оценили поне 3 различни среди за учене.
 • Имат конкретен план за организиране на учебната среда.
 • Ще имат изготвени поне по 5 различни задачи, базирани на средата по съответния учебен предмет

Курсът завършва с представяне на презентация.


Водещ на програмата:

Милена Ленева

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union