#AlwaysONForYouth

Съобщение до медиите

#AlwaysONForYouth – Съобщение до медии и партньори

Неправителствената организация YMCA Romania – Young Men’s Christian Associations Romania, заедно със Сдружение “Надежда-ЦРД” от България, неправителствената организация от Румъния Young Initiative Association – Romania (AYI) както и Координационният комитет за международни доброволчески служби – The Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS ), Франция и Европейският алианс на YMCA (YMCA Europe) – с управление в Брюксел, обявяват началото на проекта за стратегическо партньорство в областта на младежките дейности “#AlwaysON for youth”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програмата ЕРАЗЪМ +.

Партньори в проекта

Целта на проекта е да повиши капацитета на младежките организации от Румъния, Франция, България, Белгия и обособените мрежи в партньорския консорциум, които да бъдат полезни на младите хора (включително и млади хора от уязвими групи), широко и интензивно като работят с тях със средствата на дигиталната младежка работа и цифрово включване и безопасност.

Целите на проекта са:

  1. Да развие пространство за съвместно учене, фокусирано върху върху дигитално приобщаване и дигитална младежка работа между 5 организации, които работят с млади хора, чрез споделяне на най-добрите практики и подходи във всяка една от страните.
  2. Да повиши капацитета на най-малко 100 младежки работника от минимум 4 Европейски държави, за включване активно в дейности, целящи дигитално приобщаване и дигитална работа с младежи;
  3. Да повиши капацитета на най-малко 25 младежки организации от минимум 4 Европейски страни, които да подобрят или започнат да прилагат дигитални практики за дигитално приобщаване, с които да достигнат до млади хора с по-ограничени възможности, част от техните общности.
  4. Да повиши нивото на информираност по отношение на възможностите, предизвикателствата и решенията за дигиталната сигурност и поверителност (включително чрез използване на хуманни технологии и алгоритми) сред минимум 100 човека, които работят с младежи от 4 Европейски страни.

Очакваните резултати от проекта са:

  • Разработване на дигитална платформа за младежки работници, която предлага обучение и споделяне на добри практики сред 100 младежки работника от най-малко 4  Европейски държави.
  • Изготвяне на доклад на тема „Оформяне на дигитално приобщаване и сигурност в пост-пандемичния свят“, базиращ се на участието на най-малко 250 младежи и 250 младежки работници от най-малко 4 Европейски дръжави.
  • MOOC-курс по дигитално приобщаване и сигурност.
  • Активно участие на 30 младежки работници от 4 Европейски държави в обширен курс на обучение, посветен надигитална младежка работа и дигитално приобщаване.
  • Създаване и възможност за свободно ползване на 5 дигитални игрови инструмента, които младежки организации да могат да ползват, за да участват интерактивно и да ги използват за да развиват свои приобщаващи дигитални стратегии.

Целевата група се състои от младежки работници от участващите страни и други страни от ЕС, както и партньорски държави, които се интересуват от участие в дейности по дигитална младежка работа и/или имат желание да научат повече по темата, младежки организации и техните управленски екипи от страните участнички, други страни от ЕС и страни –партньори, които планират развитие или създаване на техни собствени умения за дигитална младежка работа/стратегия, а също и учители, които се интересуват от организиране на дигитални дейности със своите ученици и могат да бъдат вдъхновени  от дигиталната младежка работа и дигитални приобщаващи практики. Проектът е с продължителност 25 месеца в периода април 2021 – април  2023, и е на обща стойност 175, 203 евро.

За партньорския консорциум

Румъния

Организацията е основана през 1919 от кралица Мария Румънска, като Федерация на Младите Христиански мъже и е член от семейството на световната организация YMCA , която е действаща от   1844 и има членове в 122 страни. Мисията и е да овласти младите хора да изграят характери и силни общности, в духа на християнските ценности, създавайки среда, отворена към всички.

Визията на YMCA Румъния е да изгради силни деца, силни семейства, съответно силни общности, в които всеки има равни възможности да учи, расте и просперира. Организациите-членки на федерацията осъществяват своята дейност в Бая Маре, Кавнич, Тимишоара, Констанца, Букурещ, Арад. Програмите YMCA Румъния са подходящи за общностите, които обслужва, предлагайки реални решения и конкретни отговори на проблемите, с които младите хора, семейства и общностите се сблъскват в момента: образование, социален, здравословен начин на живот, изменение на климата, структурен диалог и публични политики.


Румъния

Организацията е основана през 1919 от кралица Мария Румънска, като Федерация на Младите Христиански мъже и е член от Асоциацията младежки инициативи (AYI) е румънска образователна неправителствена организация, създадена през 2009 г. с мисията да овластява младите хора чрез образование. AYI постига своите цели чрез 3 основни стълба на действие: социално включване, овластяване на младежта и развитие на НПО. AYI има за цел да допринесе за личното и професионално развитие на децата и младите хора и за тяхното образование, така че те да могат да оформят живота и кариерата си, съобразени с техния истински потенциал. Ние вярваме в силата на образованието да промени хората и общностите, да създаде възможности и да подкрепи децата и младите хора в постигането на техния истински потенциал. Образованието, основано на качество, развива не само свободен дух, но и дух на инициатива, критично мислене, любопитство и създава предпоставки за независим живот. семейството на световната организация YMCA , която е действаща от   1844 и има членове в 122 страни. Мисията и е да овласти младите хора да изграят характери и силни общности, в духа на християнските ценности, създавайки среда, отворена към всички.


EU/ France

The Coordinating Committee for International Voluntary Service

Основана през 1948 г., CCIVS е координиращ орган за организации за международна доброволческа служба (IVS) и се състои от над 180 различни независими неправителствени организации в над 90 страни по света (включително международните мрежи SCI, ICYE, IBO и Alliance of European Youth Организации), обединени от общата цел и визия за социална промяна чрез доброволчество и стремеж към световен мир. Тези организации мобилизират 30 000 доброволци годишно и работят с 3000 местни общности. CCIVS действа като свързващо звено за установяване на връзки между членовете и международни институции като ЕС, различни агенции или фондации на ООН, организира регионални проекти за доброволчески организации, глобални срещи, участва в институционални форуми в ООН, INGOS, други публични и частни заинтересовани страни в с цел популяризиране на международната доброволческа служба, провежда обучения за доброволци, лидери, обучители и за лични организации по темите за доброволчеството, за да се развие организационния им капацитет.


EU/ Belgium

Alliance Europeenne des YMCA-Belgia (YMCA Europe)

YMCA Europe е обединение, което работи за укрепване на европейското движение YMCA, където хората израстват тялом, духом и с разсъдък. Работи в цяла Европа като чадърна организация, обслужваща 31 национални членове и 7 национални асоциирани движения. Чрез своите членове обединява и над 4200 местни YMCA асоциации в този район на света. YMCA Europe се занимава основно с организационни/ координационни дейности и събития на европейско ниво. Алиансът организира няколко дейности и обмени от различни видове с участието на повече от един милион млади хора от цяла Европа. Основните бенефициенти от всички дейности  са млади хора с различен социален, културен и религиозен произход. Целта на YMCA е да достигне и да ангажира младите хора и техните движения, за да станат активни и да участват активно в обществото, да създаде мрежа в цяла Европа, за да могат те да обменят знания помежду си, това да ги овласти да реализират своя потенциал и да повлияят на вземането на решения, при одобряването на новата Младежка Стратегия на ЕС и младежките цели.


България

Сдружение “Надежда-ЦРД” е неправителствена организация от София, България, която работи с деца, младежи и възрастни за популяризиране на културни и образователни ценности. Целта им е да насърчат хората да участват в клубове по интереси и дейности, да развият техните умения, способности и интереси. Ежегодно организацията работи с над 3000 семейства, като организира и подкрепя клубни дейности, концерти и представления, изложби, семинари и социални клубове, а също така участва в национални и европейски проекти. Като културна, образователна и социална организация сдружението работи и с младежи, представители на различни групи, хора на ръба на социалното изключване и хора с увреждания. Организацията вярва, че неформалното обучение предоставя уникални възможности за обучение, които носят големи социални промени сред младите хора от Европа.


За допълнителни подробности и повече информация се обърнете към:

Ръководител на проекта: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations YMCA România

Tel: +40723278437 / +40371134344

Email: alina/@/ymca.ro

За връзка със Сдружение „Надежда-ЦРД“ –
българската партньорска организация в проекта

Диляна Вучкова – координатор проект

Тел: +359 894 62 11 23

e-mail: nadejda.projects(@)gmail.com

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union