ОБУЧЕНИЯ

Провеждаме обучения за квалификация на педагогически специалисти

Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
В рамките на 16 часа детските учители и класните ръководители ще получат познания за успешни модели за развитие на класа/групата като общност и ще формират умения за диагностика и сплотяване на класа/групата, привличане на родителите, решаване на конфликти, работата с проблемни поведения, развитие на социални умения у децата и учениците, убеждаваща комуникация, партниране със съмишленици.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
За разлика от традиционното обучение при интерактивното обучение се променя взаимодействието между педагога и ученика: активността на педагога отстъпва място на активността на учащите се, неговата задачата се свежда до създаване на условия за развитие на техните инициативи.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Обучението се фокусира върху процеса на планиране като неизменна част от работата на учителя
Изкуства
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Фолклорният театър е форма на образование, чрез която децата и учениците се запознават с фолклорното наследство и се приобщават към културата на българския народ
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Създаване на среда за самостоятелно учене (SOLE) и развиването на уменията за учене на учениците са едни от най-важните цели, които днес всеки учител си поставя в училище.
Образование
32 академични часа
2 кредита
Присъствена
Защита на проект
Курсът е насочен към придобиване на управленски подходи в зависимост от компетентността и мотивацията на
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Програмата дава познание за причините за проблемното поведение и какви мотиви стоят зад него, както и какви са най-успешните стратегии за овладяването му.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Създаването на естетична, безопасна, мотивираща и подкрепяща среда в класната стая, е една от основните предпоставки, за да си гарантираме ефективен учебен процес.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Програмата е базирана на водещи съвременни практики в привличането на родителите, като активни партньори в образованието и израстването на детето.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
На базата на теориите за развитие на общности и правила за водене на междукултурен диалог, чрез програмата ще изследваме своите стереотипи, предразсъдъци и форми на дискриминация.
Образование
32 академични часа
2 кредита
Присъствена
Разработка
Програмата е насочена към изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса чрез изследване на различните видове стрес с фокус върху професионалния стрес и последствията от него.
Образование
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Защита на проект
Курсът е насочен към усвояване на съвременните модели и теории за ученето.
Технологии
32 академични часа
2 кредита
Присъствена
Защита на проект
Програмата е насочена към повишаване на квалификацията на педагози за използване на средства и инструменти от информационните технологии с цел подпомагане на по-ефективно използване на компютрите при рутинни задачи в тяхната дейност и при ежедневната подготовката за часовете, за разработване и изготвяне на презентации и др.
Изкуства
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Програмата е създадена с цел подпомагане на работата на млади и начинаещи хореографи за разработване на постановка на собствено хореографско произведение в различни танцови стилове.
Изкуства
16 академични часа
1 кредит
Присъствена
Разработка
Курсът ще развие умения у учителите за използване на драматизирането като подход при работата с литературен текст. Чрез участието си в курса ще развият основни познания и умения за изграждане на малък спектакъл върху драматургичен откъс или цяла драматургична творба.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union